الگوی سنجش عملکرد حکومت‏های محلی در ایران

نویسنده

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت محلی به عنوان نهاد سیاست‏گذار و مجری برنامه‏ها و پروژه‏های شهر و روستا نقش مهمی در کاهش نابرابری‏های اقتصادی و اجتماعی و ارتقا وضعیت توسعه دارد. تعیین میزان توفیق مدیریت محلی در تحقق اهداف خود، زمانی میسر است که عملکرد آن به دقت مورد سنجش قرار گیرد. با وجود روش‏ها و شاخص‏های موجود برای سنجش عملکرد موسسات اقتصادی و توفیق نسبی در انجام این امر، مطالعات نشان می‏دهند که سنجش عملکرد سازمان‏های مدیریت محلی مانند شهرداری‏ها، شوراها و دهیاری‏ها امری پیچیده و دشوار می‏نماید. می‏توان دو رهیافت علاقمند به موضوع سنجش عملکرد مدیریت محلی را در حوزه مطالعات سازمان‏ها و جامعه‏شناسی شناسایی کرد. در حوزه نخست مفاهیم «کارایی» و «اثربخشی» و شاخص‏های مربوط به آن‏ها مورد توجه قرار دارد و در حوزه جامعه‏شناسی به موضوع در چارچوب نظریه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان‏های مدیریت محلی پرداخته شده است. در این مقاله با بررسی مهمترین مطالعات انجام شده در دو حوزه مذکور، مدل‏های سنجش عملکرد و مهمترین مفاهیم آن‏ها بیان شده است. در ادامه مقاله با توجه به نتایج یک مطالعه کیفی در خصوص مدیریت محلی در ایران، مدل پیشنهادی سنجش عملکرد با افزودن مفاهیم مربوط به خصوصیات نهاد مدیریت محلی به مدل‏های پیشین آمده است.

کلیدواژه‌ها