تحصیلات، رسانه‏ها و آگاهی‏ها

نویسندگان

چکیده

این مقاله در پی پاسخ بدین پرسش است که آیا استفاده از رسانه‏های جمعی به ویژه تلویزیون که رسانه‏ای بسیار پرپوشش و سهل‏الوصول است می‏تواند شکاف آگاهی در میان گروه‏های دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی متفاوت را کاهش دهد؟ طبق نظریه شکاف آگاهی، اقشار بالاتر سریع‏تر از اقشار پایین‏تر اطلاعات پخش‏شده از طریق رسانه‏های جمعی را کسب می‏کنند و شکاف آگاهی بین اقشار بالا و پایین کاهش نمی‏یابد. تحقیقات متعددی در کشورهای دیگر این نظریه و فرضیات آن را آزمون کرده‏اند اما در ایران تاکنون بدان پرداخته نشده است. به این منظور در اینجا فرضیه‏های آزمون‏پذیری از نظریه مذکور استنتاج شده است تا در پرتو داده‏های تجربی در ایران به سؤال فوق پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها