تجدید مفهوم سازی شاخص قشربندی اجتماعی : نقدی بر شاخصهای رایج قشربندی اجتماعی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با تاکید بر مفهوم سازی در تحقیقات اجتماعی تجربی لزوم مبتنی بودن شاخص قشربندی اجتماعی بر مفهوم سازی نظری مطرح میشود سپس مفهوم فونکسیونالیستی دیویس و مور از قشربندی اجتماعی تحت عنوان نظریه کارکردی قشربندی اجتماعی بازسازی می شود و بر تمایز این مفهوم سازی نظری از مفهوم طبقات اجتماعی مارکس تاکید می شود بر اساس این مفهوم سازی استدلال می شود که ساختار پرستیژ شغلی تنها شاخص مناسب برای قشربندی اجتماعی است و با بررسی انتقادی شاخصهای رایج مانند پایگاه اجتماعی اقتصادی که عمدتا ترکیبی از در آمد و تحصیلات هستند نشان داده می شود که این شاخصها عموما فاقد مفهوم سازی نظری اند و مبین هیچ مقوله اجتماعی معینی نیستند و لاجرم شاخص مناسبی برای قشربندی اجتماعی ننخواهند بود

کلیدواژه‌ها