فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه آسیب شناسی اجتماعی در ایران

نویسنده

چکیده

پژوهشهای مربوط به حوزه آسیب شناسی اجتماعی در کشور ما تقریباً همزاد با طرح مباحث مربوط به جامعه شناسی است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند تا آنچه را به نظر آسیب اجتماعی آمده مورد مطالعه قرار داده و علل و عوامل و پیامدهای آن را ارزیابی کنند. اما این پژوهشها همانند کند و کاوهای سایر حوزه های علوم انسانی از روش معینی پیروی نکرده و بیشتر تابع سلیقه و علاقه پژوهشگر بوده است. فراتحلیل حاضر‘ کوششی است برای تحلیل مجدد (بیشتر روش شناختی) مجموعه ای از این پژوهشهای آسیب شناختی و نقدی بر آنچه انجام شده تا ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف این پژوهشها‘ شیوه فراتحلیل نیز معرفی شود و علاوه بر استوار کردن بنیانی برای جامعه شناسی ایران‘ نقد پژوهشهای انجام شده در کلاسها و برای محققان و کارشناسان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها