دوره و شماره: دوره 15، شماره 15 - شماره پیاپی 1163، تیر 1379 
12. گزارش علمی بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 1376 – 1340

تقی آزاد ارمکی؛ طاهره خزاعی؛ مهناز زند؛ فرشته خرسندیار