تأملی در مسکن اشکور بالا

نویسنده

چکیده

این مقاله پژوهشی است در مسکن اشکور بالا یا اشکور تنکابن که دهستانی است کوهستانی از بخش حومه شهرستان رامسر‘ استان مازندران.
آنچه در این مقاله حائز اهمیت است‘ عبارت است از: 1)خانه فقیر و غنی تنها از جهت تعداد اتاقها از هم متمایز می شوند نه از جهت نمای ظاهر یا نوع مصالح؛ 2)خانه مکانی است برای تبادل نظر و آرا در شبهای فراغت‘ و محلی برای انتقال تجربه ها و رفع اختلافها؛ 3)خانه و معیشت چنان با هم درآمیخته اند که نشانه های معیشت را درهر گوشه خانه می توان یافت؛ 4)همیاری و تعاون که از ویژگیهای بسیاری از جوامع روستایی است‘ در کارخانه سازی نیز‘ هنگامی که نیاز به کار جمعی هست‘ رخ می نماید؛ 5)نظافت و رعایت بهداشت نه تنها در اتاقها و ایوانها بلکه در بخشی از کوچه نیز‘ که در حریم خانه قرار داشته باشد‘ از یاد نمی رود؛ 6)خانوار‘ با تغییر فصل‘ از اتاقی به اتاق دیگر نقل مکان می کند. 7)از تمام محدوده خانه حتی از بامها و دیوارها استفاده می شود و فضای زائد یا تزئینی در مسکن دیده نمی شود.

کلیدواژه‌ها