تحلیلی بر نقش زن در توسعه با تأکید بر اشتغال

نویسنده

چکیده

در این مقاله پژوهش‘ در موضوع زنان‘ بررسی و تحلیل مجدد شده است. هدف از بررسی استخراج نتایج و اطلاعات به دست آمده در تحقیقات قبلی و ارائه تحلیلی از نقش زن در توسعه با تأکید بر اشتغال‘ بوده است؛ تحلیلی که در هیچ یک از پژوهشهای مورد مطالعه انجام نشده است. عقیده بر این است که افزایش نقش زنان در توسعه را نمی توان تنها از طریق اندازه گیری میزان فعالیت زنان تبیین کرد؛ بلکه شناسایی عواملی که موجب می شوند زنان‘ چه شاغل و چه غیرشاغل‘ نقش تعیین کننده در امر توسعه داشته باشند‘ دارای اهمیت خاصی است. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از یافته های تحقیقات دیگر‘ این عوامل شناسایی و تبیین شوند.

کلیدواژه‌ها