ترکیب سنی‘ نیروه محرکه رشد و جمعیت آینده ایران

نویسنده

چکیده

در این تحقیق‘ تأثیر ترکیب سنی جمعیت ایران در تغییرات آتی حجم جمعیت با برپایی سه سناریو اندازه گیری‘ تجزیه و مقایسه شده است. در هر سه سناریو فرض مشترک این است که باروری بلافاصله در سال پایه (1375) تا سطح لازم برای جانشینی تنزل پیدا می کند و در این سطح باقی می ماند. ولی‘ برخلاف سناریوی یک‘ که در آن تغییرات محتمل در سطح آتی مرگ و میر منظور می شود‘ در سناریوی دو‘ مرگ و میر در سطح پایه (1375) ثابت نگهداشته شده است. در سناریوی سه هم فرض این است که سطح مرگ و میر در سال پایه بلافاصله تا سطح مرگ و میر جمعیت ایستا (?.?80) صعود کند و در آن سطح ثابت بماند. با اجرای این سناریوها‘ معلوم شد که در طول دوره ایستایی جمعیت‘ کاهش تعداد مردگان‘ بیش از دو سوم ترکیب سنی جمعیت ایران و افزایش تعداد موالید کمتر از یک سوم آن بوده است.

کلیدواژه‌ها