پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش قدرت خرید پول

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارائه می گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل استخراج است و هم متناسب با تغییر روابط اقتصادی عصر حاضر‘ و تغییر ماهیت و پشتوانه پول نسبت به گذشته.
اگر ربا را هر گونه دریافت و پرداخت ‹‹زیادی›› در مبادلات بر اساس قدرت خرید اقتصادی آنان بدانیم‘ جبران کاهش قدرت خرید پول موضوعاً از تعریف ربا خارج می شود. در ادامه با توجه به تغییر ماهیت پول نسبت به پولهای گذشته‘ چهار دلیل زیر ارائه شده است:
الف. جبران کاهش قدرت خرید پول در معاملات مدت دار‘ موضوعاً از تعریف حقیقی ربا خارج است.
ب. قیمتی شدن پول در طول زمان ( به خاطر تغییر ماهیت آن)‘ مستلزم جبران کاهش قدرت خرید پول است.
ج. عدم جبران کاهش قدرت خرید پول با اصل ‹‹عدم الظلم›› مغایرت دارد.
د. قائده لاضرر ایجاب می کند که در معاملات مدت دار جبران کاهش قدرت خرید پول صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها