مطالعه کوررنگی در شش گروه ایرانی

نویسندگان

چکیده

پژوهش در خصوص عوامل وراثتی ساده و اختلافات ژنتیکی در جایگاه ژن از عمده ترین بحثهای امروز جهان زیستی است که از مهمترین آنها بیماری کوررنگی است که ژن آن روی کروموزوم X انسان قرار دارد.
طبق نظریه پست و پیکفورد‘ فراوانی این بیماری در جمعیتهای مختلف انسان با هم متفاوت بوده و به نوع زندگی آنها وابسته است. مطالعه حاضر به بررسی این پدیده در 1008 نمونه در شش جمعیت ایرانی: یموت‘ گوکلان‘ تکه‘ قزاق‘ تالش و زرتشتی پرداخته و نتایج آن را با نتایج حاصل از گروههای دیگر ایرانی مقایسه نموده و نظریه های "پست" و "پیکفورد" را مورد تحلیل قرار داده است. نتیجه آنکه گروههایی که در مراحل اولیه زندگی یعنی دامداری قرار دارند معمولاً فاقد خصوصیت کورنگی می باشند و به تدریج و با توجه به مراحل زندگی کشاورزی‘ روستانشینی و شهرنشینی فراوانی این خصوصیت در آنها بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها