پژوهشی در زمینه های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری

نویسنده

چکیده

رفتار باروری‘ براساس محرکها‘ فرایند تصمیم گیری و نگرشهای مرتبط می تواند به عنوان رفتاری اجتماعی که در یک محیط اجتماعی حادث می شود‘ در نظر گرفته شود. سؤال اساسی این است که تغییر محل سکونت تا چه اندازه و با چه ساز و کارهایی به تغییر رفتار تجدید نسل و باروری انسانها منجر می شود؟ در پاسخ به سؤال فوق محققان سعی کرده اند با استفاده از فرضیه های مختلف بین باروری و مهاجرت ارتباط برقرار کنند. در این مورد چهار فرضیه یا مدل مهم وجود دارد: وقفه مهاجرتی‘ انطباق‘ گزینشی بودن مهاجران و موقعیت گروه اقلیت. هر کدام از این مدل ها در تبیین رابطه بین مهاجرت و باروری نقشی را ایفا می کنند. نقاط قوت و ضعف آنها بستگی به موقعیتی دارد که در آن به کار گرفته می شوند. انتخاب چارچوب نظری مناسب به ماهیت مطالعه‘ هدفهای آن‘ جمعیت مورد مطالعه و داده های در دسترس بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها