بررسی تأثیر درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی در موفقیتهای دانشجویان درسهای مرتبط

نویسنده

چکیده

در این مقاله‘ تأثیر گذران درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان در درسهای مرتبط (اصلی) با این درسها بررسی شده است.
جامعه آماری این پژوهش سیصد نفر از دانشجویان سال آخر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند که درسهای مرتبط (اصلی) با درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی را گذرانده اند. فرضیه کلی تحقیق عبارت بود از "درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی هیچ تأثیری بر موفقیت تحصیلی دانشجویان در درسهای مرتبط (اصلی) با این درسها ندارد".
نتیجه این پژوهش بر خلاف فرضیه تحقیق‘ حاکی از آن است که گذران درسهای پیشنیاز زبان بر موفقیت دانشجویان در درس زبان عمومی مؤثر و مثبت بوده است؛ در حالی که بر درس زبان تخصصی تأثیر ندارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد‘ درس پیشنیاز ریاضی‘ برای دانشجویانی که ملزم به گذراندن این درس می باشند‘ بر موفقیت آنها در اکثر درسهای مرتبط (اصلی) مثل ریاضیات پایه‘ آمار مقدماتی‘ آمار در علوم اجتماعی و اقتصاد خرد‘ کلان و اصول علم اقتصاد تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها