دوره و شماره: دوره 18، شماره 18 - شماره پیاپی 1146، دی 1380