تعامل جهانی شدن‘ شهروندی و دین

نویسنده

چکیده

در این مقاله سه مؤلفه جهانی شدن‘ شهروندی و دین بررسی شده است. از آنجا که جهانی شدن و دین از طرفی در فرازمانی و فرامکانی بودن اشتراک دارند و از طرف دیگر شهروندی معرف نوعی التزام به قوانین مدنی و تعلقات سیاسی‘ فرهنگی و اجتماعی است که مرز جغرافیایی و سیاسی‘ در محدوده یک کشور‘ دارد و بر ضوابط حقوقی دولت – ملت تأکید می کند‘ احتمال دارد نوعی چالش بین جهانی شدن‘ دین و شهروندی در جامعه معاصر وجود داشته باشد. در این مقاله ابتدا جهانی شدن به لحاظ مفهومی تبیین‘ سپس با تکیه بر نظریه مارشال‘ و ترنر مفاهیم شهروندی تحلیل و پس از آن دیدگاه این دو متفکر بزرگ نقد شده است. با توجه به خلأ نظری در الگوی شهروندی‘ در خصوص شهروندی و تعلق اجتماعی در میان مسلمانان بریتانیا مطالعه میدانی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها