کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران

نویسندگان

چکیده

ظهور و رونق گفتمان کثرت گرایی فرهنگی در سایه ی تحولاتی که تحت عنوان جهانی شدن مطرح شده اند موجب توجه به گوناگونی فرهنگی درون سرزمینی واگذاری بخشی از اختیارات به اقلیت ها و قومیت های فرهنگی تعدیل سیاست ها احقاق حقوق شهروندان حرکت به سوی نظام های غیر متمرکز و اتخاذ راهبرد کثرت گرایی فرهنگی از جانب کشورهای مختلف شده است
در این مقاله رونق گفتمان کثرت گرایی فرهنگی و تاثیر آن بر فرهنگ سیاسی مدنی و مشارکتی مورد بحث قرار خواهد گرفت

کلیدواژه‌ها