دوره و شماره: دوره 25، شماره 25 - شماره پیاپی 447، فروردین 1384 
بازگشت به دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی

رحمت الله صدیق سروستانی؛ غلامحیدر ابراهیمبای سلامی