بازگشت به دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی

نویسندگان

چکیده

دولت مهم ترین نهاد جامعه است و جامعه شناسی علم شناخت نهادهای اجتماعی است تاکنون تحلیل و تبیین تحولات اجتماعی و اقتصادی در بیشتر پژوهش ها تحت الشعاع پارادایم ها و رویکردهای مسلطی مانند نوسازی وابستگی و نظام جهانی بوده و از بررسی نقش نهاد دولت در تحولت غفلت شده است این مقاله با رویکرد نهادگرایی تطبیقی بررسی مجدد مفهوم دولت و بازگشت به آن را در تحلیل های جامعه شناسی مطرح می کند و جایگاه و نقش موثر دولت را از رویکردی خاص که آن را یک نهاد مهم اجتماعی تلقی می کند بر طبق نظریه های مختلف نشان می دهد و عوامل بازگشت به دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی را تعیین و چالش های مربوطه را مطرح می سازد

کلیدواژه‌ها