نگرش جوانان نسبت به مشارکت زنان در سطح برگزیدگان سیاسی

نویسنده

چکیده

میزان مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی به ویژه سطح برگزیدگان سیاسی یکی از شاخص های توسعه و نوسزی سیاسی است در این تحقیق علاوه بر مرور تاریخچه مشارکت زنان در سطح نخبگان در عرصه ملی و بین المللی اولویت های ارزشی و نگرش دختران و پسران جوان نسبت به مشارکت سیاسی زنان در سطح نخبگان نیز بررسی شده است پژوهش حاضر از نوع پیمایش و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است نتایج تحقیق حاکی از این است که : 1- اگر چه جو حاکم بر اولویت ها و خواسته های جوانان مادی است اما پسران بیشتر از دختران مادی فکر می کنند 2- بین جنسیت و نگرش نسبت به مشارکت زنان در سطح نخبگان سیاسی رابطه وجود دارد به نحوی که فقط 15.7 درصد از پسران با مشارکت سیاسی زنان در سطح نخبگان موافق بوده و بقیه نگرش مخالف و یا متوسط داشته اند 3- 57.7 درصد از دختران با مشارکت سیاسی زنان در سطح برگزیدگان موافقند (به خودآگاهی مدنی رسیده اند) و 13.1 درصد مخالف اند 4- می توان با معادله رگرسیونی زیر نگرش جوانان را نسبت به مشارکت زنان در سطح نخبگان سیاسی (y) پیش بینی کرد : (جنسیت) 13.96+ (اولویت ارزشی) 0.75+ 19.61 = y

کلیدواژه‌ها