بررسی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان و رابطه آن با گروه های مرجع

نویسندگان

چکیده

ارزش ها از جمله مفاهیم اند که از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته اند اگرچه ابتدا فیلسوفان به آن پرداخته اند اما به تدریج با توجه به اهمیت شان در بخش های مختلف معرفت بشری مطرح شده اند و امروزه علوم متعددی خود را نیازمند به شناخت آنها میدانند و از دیدگاه های گوناگون به آنها می پردازند شای علت این باشد که ارزشها در واقع مفاهیمی اند که زندگی آدمی از آنها معنی می گیرد و آنها راهنماهای موثری برای هدایت انسان ها اند در حقیقت در پشت همه انواع رفتارها و گرایشهای جمعی همه سازمانها الگوها و نشانه های اجتماعی و نقش ها و رمزها و دنیایی از تصورات و ارزش های جمعی قرار دارد (گورویچ و دیگران 1349: 122) و فقط پس از فهم این ارزش هاست که قادر به توجیه رفتارها خواهیم بود با توجه به اهمیت ارزش ها در جهان امروز شناخت آنها از مسائل اصلی عصر حاضر است

کلیدواژه‌ها