ابهام‏زدایی از منطق موقعیت

نویسنده

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد مدعو مرکز مطالعات دربارة دمکراسی، دانشگاه وست مینستر

چکیده

کارل پوپر، فیلسوف اتریشی الاصل مقیم انگلیس، آنچه را که با عنوان "منطق موقعیت" یا "تحلیل موقعیت" معرفی کرده به منزله یک ابزار روش‏شناسانه (متدولوژیک) برای علوم اجتماعی و انسانی در نظر گرفته است. در مقاله ذیل، ضمن معرفی نقادانه رهیافت پوپر و اشاره به کاستی‏های احتمالی آن، کوشش می‏شود تا قرائت سازگاری از مدل "منطق موقعیت یا تحلیل موقعیت"، به عنوان یک مدل تبیین‏کننده و مناسب برای فهم متأملانه در حوزة علوم اجتماعی و انسانی، ارائه شود. تاکید این مدل بر مفاهیمی همچون موقعیت و شرایط، نهاد‏ها و برساخته‏های اجتماعی، حیث التفاتی ، کنش و عمل، عقلانیت، معنا، و نقش ظرف و زمینه در فهم امور، رویدادها و متون است. به اعتبار نقشی که مدل "تحلیل موقعیت یا منطق موقعیت" در وحدت‏بخشی میان رهیافت‏های تبیین‏کننده مختلف، از جمله مدل‏های علّی، مدل‏های متکی به تعمیم‏های قانون‏ـ مانند، تبیین‏های متکی به نقش شخصیت، و تفسیرهای متکی به متن (هرمنیوتیک) بازی می‏کند، مدلی فراگیر و کارآمد است که در قیاس با برخی از مدل‏هایی که در حوزه علوم اجتماعی و انسانی مورد استفاده قرار می‏گیرد از این مزیت اضافی نیز برخوردار است که یافته‏ها و دعاوی‏اش عینی و نقدپذیر و متعلق به حیطه عمومی هستند.

کلیدواژه‌ها