بررسی عوامل خطر ساز در آلودگی نوجوانان و جوانان ایرانی به سو مصرف مواد

نویسنده

چکیده

بررسی عوامل خطر ساز و عوامل حمایت کننده به عنوان پیش بینی کننده هایی برای آلودگی نوجوانان و جوانان به سو مصرف موادی چون الکل سیگار و مواد مخدر اهداف کارسازی برای برنامه های پیشگیری مداخله گرانه محسوب می شوند سازمان های دولتی مسئول و سازمان های غیر دولتی مرتبط با آن باید شناخت عوامل خطر ساز وعوامل حمایت کننده را در برنامه ریزهای خود مد نظر داشته باشند تحقیقی که این مقاله بر اساس داده های آن نوشته شده با هدف شناخت عوامل خطر ساز و تهدید کننده فرا راه دانش آموزان 15 تا 18 ساله شاغل به تحصیل در مدارس راهنمائی و دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهری و روستایی روزانه در ایران در آلوه شدن به سو مصرف مواد مخدر الکل و سیگار انجام شده است پرسش نامه طراحی شده این پژوهش پیمایشی ملی داده های مربوط به عوامل خطر ساز در خانواده های دانش آموزان گروههای همالان ودوستان مدرسه محل تحصیل و محله زندگی و ویژگیهای شخصی آنان را از نمونه ای حدود 8000 نفر در سراسر کشور جمع آوری کرده است تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده نشان داده است که بیش از یک پنجم دانش آموزان در معرض خطر آلودگی به سیگار وبیش از 15 در صد آنان در معرض خطر آلودگی به مواد مخدر قرار دارند خطر آلودگی با افزایش سن دانش آموزان در دسترس بودن مواد در محله و همسایگی نگرش مثبت نسبت به سو مصرف مواد و آلودگی گروه همالان و دوستان به مواد افزایش می یابد در این تحقیق مهمترین عوامل خطر ساز و حمایت کننده به گروه همالان ودوستان کنترل خانوادگی مدرسه محل تحصیل خود باوری دانش آموزاان و همبستگی خانوادگی ارتباط پیدا کرده است

کلیدواژه‌ها