تغییرات فرهنگی از کوچ به اسکان «نمونه موردی عشایر تالش در طول سه نسل»

نویسندگان

-

چکیده

این مقاله از چند قسمت تشکیل شده است: قسمت اول مربوط به بررسی مساکن تالش در منطقه طولارود است. در این بخش مساکن ابتدایی و سنتی تالش توصیف شده و تغییرات تکنولوژیکی و فرهنگی» آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دیگر منشاء قدرت سیاسی، سازمان مختلف عشایری تالش با تکیه بر اقتصاد و منزلت اجتماعی، ساختار مادی قدرت و تغییرات ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته‏اند. علاوه بر آن چرخه قدرت در بین عشایر تالش و نظام تعویض آن و موضوع افزایش قدرت در دو دوره زمانی با هم مقایسه شده است. در بخش دیگر، علاوه بر مطالعه مواد اولیه و کارکرد لباس‏های سنتی، تغییرات ایجاد شده در این مورد و علل و عوامل موثر در دگرگونی و تغییر پوشاک برشمرده شده است. بخشی نیز به بررسی ویژگی‌های اقتصادی این گروه و قواعد مربوط به آن در دوره قبل و بعد از اسکان می پردازد. و بالاخره ویژگی‏های نظام خانواده و خویشاوندی و دگرگونی جنبه‏های مختلف آن در بین ساکنین تالش آخرین مبحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرارگرفته می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها