دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 1811، دی 1386