تحلیل مقایسه‏ای کیفی در علوم اجتماعی

نویسنده

-

چکیده

روش مقایسه‏ای از دیرینه‏ترین روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی است. با این حال، روش مقایسه‏ای هنوز در حال گسترش و تکمیل رویه‏های خود است. این مقاله ابتدا به تشریح یکی از روش‏های مقایسه به نام روش تحلیل مقایسه‏ای کیفی (QCA) که توسط چارلز راگین مطرح شده است، می‏پردازد و کاربرد آن را در علوم اجتماعی نشان می‏دهد. سرانجام، به تکمیل این روش به صورت تحلیل مقایسه‏ای چند ارزشی کیفی (MQCA) که توسط کرانکویست ارائه شده است، خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها