ارزیابی "روش فرزندان خود" برای برآورد باروری در ایران با استفاده از داده های سرشماری 1365 و 1375

نویسنده

چکیده

"روش فرزندان خود" یکی از روشهای غیرمستقیم باروری است که می تواند برای برآورد شاخصهای باروری برای سالهای قبل از سرشماری به کار رود. این روش در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج قابل اعتمادی به دست داده است. در این تحقیق برای نخستین بار در ایران از روش فرزندان خود استفاده و میزانهای باروری ویژه گروههای سنی و میزانهای باروری کل برای کل برای کشور طی سالهای 1351 تا 1375 برآورد شده است. در این مقاله‘ ابتدا با ذکر مقدمه ای از روش فرزندان خود‘ به چگونگی کاربرد این روش در مورد سرشماریهای ایران اشاره و پس از آن اشکالات ممکن برای تهیه داده های مورد نیاز از فایل های سرشماری بررسی شده است. در پایان با استفاده از داده های فرزندان خود در سرشماریهای 1365 و 1375‘ روند و الگوهای بدست آمده باروری طی سالهای 1351 تا 1375 تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده مبین این است که روش فرزندان خود‘ روش قابل اعتماد و مناسبی برای برآورد میزانهای باروری در ایران است.

کلیدواژه‌ها