دوره و شماره: دوره 16، شماره 16 - شماره پیاپی 1132، دی 1379