سنجش درجه توسعه یافتگی فرهنگی استانهای ایران

نویسنده

چکیده

در این مقاله درجه توسعه یافتگی فرهنگ در استانهای ایران با توجه به 23 شاخص انتخابی فرهنگی اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که استان تهران در میان استانهای کشور‘ به دلیل شدت توسعه یافتگی فرهنگی‘ نسبت به سایر استانها ناهمگن است. استانهای تهران‘ سمنان‘ یزد‘ کرمان‘ اصفهان‘ مازنداران‘ آذربایجان شرقی‘ گیلان در گروه دارای امکانات فرهنگی و استانهای خراسان‘ زنجان‘ چهارمحال و بختیاری‘ اردبیل‘ مرکزی‘ فارس‘ همدان و آذربایجان غربی در گروه استانهای نیمه برخوردار فرهنگی و استانهای کهگیلویه و بویراحمد‘ خوزستان‘ بوشهر‘ هرمزگان‘ کردستان‘ کرمانشهاه‘ لرستان‘ ایلام و سیستان بلوچستان جزو استانهای محروم از امکانات فرهنگی قرار دارند. از عوامل مؤثر در نابرابریهای فرهنگی استانها‘ نبود فرصتهای برابر در منابع‘ وجود نظام برنامه ریزی مرکزگرا و بهره گیری از الگوی توسعه ‹‹مرکز – پیرامون›› بوده است. تخصیص بهینه منابع فرهنگی از پایین ترین استانها در نظام سلسله مراتب توسعه و سپس ارائه در فرصتهای برابر منابع به عنوان دو راهبرد اساسی توسعه فرهنگی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها