تحلیلی ساختی از یک اسطوره سیاسی اسطوره ‹‹وای›› در فرهنگ ایرانی و همتایان غیر ایرانی آن

نویسنده

چکیده

اسطوره های سیاسی گروهی از اسطوره هستند که در قالب و محتوای خود گویای رابطه ای مشخص با مفهوم قدرت می باشند. نمادها و نشانه های قدرت پیش از هر چیز درپی ایجاد مشروعیت بوده اند یعنی در پی آنکه فرمانروایی و فرمانبرداری را در میان انسان های ممکن سازند. این نشانه ها ممکن است در فرهنگ های گوناگون به اشکال مختلفی در آیند اما اغلب معانی مشخصی را حمل و پی آمدهای مشابهی را ایجاد می کنند. اسطوره ‹‹وای›› (باد) در ایران باستان و همتایان غیر ایرانی آن‘ چه در فرهنگهای نزدیک هند و اروپایی و چه در فرهنگهای دور نظیر تمدنهای چین و آمریکای پیش از لمب‘ گویای شباهتهای معنایی گسترده ای هستند که آن را در حوزه باورهای سیاسی تأمل انگیز می کنند. در این مقاله ابتدا مفهوم تحلیل ساختی با تکیه بر اندیشه کلود‘ لوی – اشتراوس‘ تشریح شده است. سپس با نگاهی به اسطوره وای و فرهنگهای دیگر تلاش شده است. مجموعه ای از معانی همراه کننده با این اسطوره ارائه شود. سرانجام در تحلیل ساختی‘ ساز و کار نهفته در این اسطوره را به مثابه یک اسطوره سیاسی نشان داده و به ویژه بر خاصیت ‹‹رسانه ای›› آن تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها