نقش تبلیغات سیاسی در رفتار انتخاباتی ساکنان تهران

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر‘ میزان اثرگذاری تبلیغات سیاسی بر رفتار انتخاباتی شهروندان تهران در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی‘ بر اساس قبول این پیش فرض صورت گرفته است که رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی‘ افزون بر تبلیغات سیاسی‘ از مجموعه شرایط اجتماعی‘ سیاسی و فرهنگی نیاز متأثر بوده است. در این صورت‘ سهم تبلیغات سیاسی در رفتار انتخاباتی به منزله نادیده گرفتن عناصر دیگر نیست.
یافته های تحقیق مؤید آن است که تبلیغات سیاسی بیشتر باعث تقویت تصمیم کسانی که قصد رأی دادن داشته اند‘ شده است‘ نه موجب افزایش تعداد رأی دهندگان . همچنین تبلیغات سیاسی روی دو سنخ از افراد تأثیر بیشتری داشته است: 1- افرادی که گرایش سیاسی و اعتقادی محکم دینی دارند‘ اما از آن اطلاع کافی ندارند. 2- افرادی که دارای ساختار فکری نظام دار و مشخص نیستند و بیشتر متأثر از شرایط بیرونی هستند.

کلیدواژه‌ها