دوره و شماره: دوره 8، شماره 8 - شماره پیاپی 1187، دی 1375