نگرش ایرانیان نسبت به غرب: بررسی تجربی در ایران

نویسنده

چکیده

رابطه ایران و غرب دراین مقاله که براساس روش پیمایشی (حجم نمونه 1200 در سطح ایران) انجام شده با تأکید بر دیدگاه تحلیل روانی اجتماعی اریک فروم و کنش متقال نمادی بلومر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حکایت از وجود نگرش منفی مردم ایران در کل نسبت به غرب دارد‘ زیرا شکل گیری رابطه غرب با ایران بیشتر در عرصه های اقتصادی و سیاسی مبتنی بر سودجویی‘ سلطه و دشمنی بوده است. به میزانی که افراد از این عرصه ها به دور بوده و یا نسبت به آنها حساسیت کمتری داشته اند‘ نگرش مثبت تری به غرب نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها