دوره و شماره: دوره 12، شماره 12 - شماره پیاپی 1131، مهر 1377 
فرهنگ توسعه در ادبیات کرد

مصطفی ازکیا (با همکاری سلیمان پاک سرشت )