کاربرد زبانهای محلی در ایران

نویسنده

چکیده

در این مقاله کاربرد زبانهای محلی ایران براساس سرشماری سال 1365 و آمارگیری نمونه ای سال 1372 بررسی و نتایج آماری افرادی که به زبانهای محلی و یا به زبان فارسی حرف می زنند به صورت جدولهایی نشان داده شده است. از جمله نتایج این بوده که درسال 1365 و 1372 درصد افرادی که فارسی نمی دانسته اند به ترتیب 3/17 و 7/12 درصد از کل جمعیت کشور بوده است. این موضوع را با درصد بی سوادان هر استان می توان سنجید و اینکه وقتی درصد بی سوادان هر استان‘ که ساکنان آن به یک زبان محلی حرف می زنند‘ بیشتر باشد‘ درصد کسانی که در آن استان زبان فارسی نمی دانند نیز بیشتر است و به عکس.

کلیدواژه‌ها