هویت های جمعی و جهانی شدن

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به تحلیل یکی از مباحث مربوط به گفتمان هویت های جمعی خرد و کلان و ارتباط آن با جهانی شدن می پردازیم و با بررسی دیده گاه های کلاسیک جامعه شناسی و گفتمان پست مدرنیسم و نیز نظریه اندیشمندان متاخر به نقایص نظری و روش شناختی کار آنها اشاره می کنیم هدف آن است که بدانیم چگونه در تحلیل این به یک دیدگاه تلفیقی نایل آییم در این بررسی بر خلاف رویکردهای یاد شده بر این باوریم که از یکسو جهانی شدن فرایندی واقعی و غیر قابل اجتناب است وجامعه بشری به سوی برخی الگوهای فرهنگی و سیاسی جهانشمول به مثابه یک هویت عام حرکت می کند و از سوی دیگر در کنار آن هویت های خرد و محلی نیز در حال احیا وبازسازی اند اندیشه اصلی مقاله حاضر تایید این مدعا است

کلیدواژه‌ها