روابط اجتماعی در فضای های شهری

نویسنده

چکیده

رابطه اجتماعی در فضا وزمان اتفاق می افتد مجارورت می تواند علت شروع رابطه اجتماعی باشد اما شرط کافی آن نیست و میزانی از تجانس برای حفظ این روابط لازم است ساختار فیزیکی و تقسیمات عملکردی فضا ممکن است گشاینده یا محدود کننده فرصت ها برای ارتباط باشد طراحی در مقیاس های متفاوت شامل برنامه ریزی شهری طراحی سایت طراحی جزییات می تواند بر گرد آمدن افراد در فضاهای خارجی تاثیر داشته باشد این مقاله با استفاده از نتایج یک طرح تحقیقاتی با عنوان طراحی معابر شهری و روابط اجتماعی که در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شده تهیه شده است روش تحقیق مبتنی بر مطلاعات نظری و میدانی بوده و گسترده مطالعات از یک سو جنبه های نظری و مبانی طراحی و از طرف دیگر مطالعات میدانی و مقایسه دستاوردهای حاصل از مطالعات نظری با وضع موجود جامعه ایران را شامل می شود درمقاله حاضر برخی دستاوردهای این طرح تحقیقاتی در زمینه چگونگی تاثیر طراحی فضاهای شهری بر روابط اجاتماعی مطرح شده است

کلیدواژه‌ها