بیگانگی فعال و بیگانگی منفعل: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی

نویسنده

چکیده

در تحقیق حاضر دو هدف اساسی دنبال شده است هدف اول به دنبال تمییز و تشخیص الگوهای رفتاری و نحوه انطباق دانشجویان با شرایط و ساختارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی حاکم در ایران است تا بتواند درجه و میزان پذیرش یا نفی ارزشهای فرهنگی و سنتی و نیز نظام سیاسی حاکم را در محیطهای آموزش عالی نشان دهد از این منظر دو الگوی رفتاری و نیز شیوه انطباق با نظام ارزشهای فرهنگی و سیاسی حاکم در جوانان قابل تشخیص است بیگانگی فعال و بیگانگی منفعل هدف دوم تحقیق ناظر بر بررسی تطبیقی دو گروه از بیگانه های فعال و منفعل در محیطهای دانشجویی بر اساس برخی ویژگیهای فردی اجتماعی جمعیتی و نیز خصوصیات رفتاری نگرشها و ناظم باورها و ارزشهای دانشجویان است با کربرد روش پیمایش و با استفاده از تکنیک مصاحبه هدایت شه و متمرکز بر روی گروه هدف از 243 دانشجوی شاغل به تحصیل در سه مقطع لیسانس فوق لیسانس و دکتری و در 24 رشته تحصیلی مختلف در دانشگاههای دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 80-79 از طریق نمونه گیری طبقه ای با دقت احتمالی مطلوب 0،5 و ضریب اطمینان 95% انتخاب شده بوند اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید در این تحقیق بالغ بر 24 متغیر از طریق ساخت مقیاس و شاخص اندازه گیری شد جهت احتساب روایی مقیاسها و شاخصها از آلفای کرونباخ با دامنه صفر تا یک استفاده گردید در تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از آزمون و آزمون X استفاده شد نتایج تحقیق نشان می دهند که دو گروه از بیگانه های فعال و منفعل از حیث میزان بیگانگی سیاسی و اجتماعی سن و ضعیت تاهل و مقطع تحصیلی تفاوت معنی داری از لحاظ آماری ندارند مع الوصف برحسب گروه جنسی پایگاه اجتماعی اقتصادی محل سکونت ارتباط با وسایل ارتباط جمعی و جستجوی اطلعات از طریق رسانه ها معدل تحصیلی اندازه گروه ایدئولوژی سیاسی ساختار خانواده احساس خود اثر بخشی نیاز به موفقیت احساس از خود بیگانگی اصلاح طلبی تمایل به شورش و طغیان درجه خوش بینی میزان بدبینی دیگر خواهی خود خواهی انزوای ارزشی دین مناسکی تمایلات روشنفکرانه احساس گرایی نوع دوستی اخلاق گرائی و میل به مشارکت و فعالیت در فراشدهای سیاسی و اجتماعی تفاوت معنی داری میان آنان وجود دارد

کلیدواژه‌ها