تبعیض سنی: ارزیابی گفتمان سیاست فرهنگی در هویت‏بخشی به جوانان ایرانی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

سن به عنوان مقوله فرهنگی منقسم، شهروندان را در گروه‏های سنی تحت انتظام درآورده و حدوث گفتمانی خاص، برآمده از مناسبات قدرت در جامعه را موجب می‏شود که کارکردی هستی‏بخش برای گروه‏های سنی دارد. جوانی یکی از دوره‏های سنی است که حوزه منازعه‏ای را در خصوص تعاریف، بازنمایی و هویت‏بخشی به خود اختصاص می‏دهد. نویسندگان درصددند تا ضمن مرور احکام گفتمانی غالب در خصوصِ جوانان، با تحلیل گفتمان نهادهای سیاست‏گذار، به این پرسش پاسخ گویند که گفتمانِ سیاست فرهنگی در هویت‏بخشی به جوانان ایرانی بر چه رویکرد یا رویکردهایی مبتنی است؟ بررسی رویکردهای مطرح شده در این مقاله را بایستی به عنوان دیرینه‏شناسی گفتمان‏های جوانی قلمداد کرد. در این مقاله نشان داده می‏شود که گفتمان سیاست فرهنگی از حیثِ احکامِ بارزِ مندرج در آن، گرایش به رویکردهای دوگانه مسأله‏ساز و موجه‏ساز به جوانی دارند. همچنین استدلال فوق، اشاره‏ای ضمنی به دلایل عدم توفیق برنامه‏ریزان اجتماعی در جلب مشارکت جوانان دارد.

کلیدواژه‌ها