فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان های آموزش بررسی و ترکیب نتایج پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های دولتی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در مورد رضایت شغلی کارکنان سازمان های آموزشی و با استفاده از روش اسنادی بر روی تعداد 44 پایان نامه کارشناسی ارشد در سطح دانشگاه های تهران‘ تربیت مدرس‘ شهید بهشتی‘ علامه طباطبایی‘ الزهرا و تربیت معلم اجرا شده است.
جامعه آماری مورد مطالعه در پایان نامه های مورد بررسی‘ 38477 نفر با پراکندگی در سطح 18 استان و متوسط حجم نمونه 1241 نفر برای هر تحقیق بوده است.
نتایج پژوهش حاضر که از دو روش ترکیب احتمالات به شیوه ‹‹استوفر›› و نیز ترکیب شدت تأثیر به روش ‹‹اشمیت و هانتر›› سود برده است‘ نشان می دهد فرض رابطه بین متغیرهای سابقه کار و میزان پرداخت با رضایت شغلی رد و فرض رابطه بین متغیرهای مشارکت‘ مدیریت‘ امکان بروز خلاقیت های فردی‘ تاهل‘ تحصیلات‘ رشته تحصیلی‘ سن و جنس با رضایت شغلی اثبات می گردد. در میان متغیرهای مذکور مشارکت با بالاترین میزان واریانس تبیین شده به عنوان بهترین پیش بینی کننده رضایت شغلی در سازمان های مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس نتایج تحقیق‘ در میان مدل های نظری نظری رضایت شغلی‘ ‹‹مدل وضعیتی›› که مبتنی بر ارتباط بین 3 گروه متغیرهای ماهیتی (ذاتی)‘ سازمانی و فردی با رضایت شغلی است مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها