"گذار" و "وابستگی": دو مسأله در توسعه تکنولوژیک با مراجعه خاص به جامعه صیادی استان هرمزگان

نویسنده

چکیده

فرایند تغییر در مناطق روستائی و حرکت از بافت سنتی معیشت و تولید به بافت جدید یا مدرن‘ و همین طور عوامل مؤثر بر این فرایند (مدرنیزاسیون) و نیز نتایج و تبعات مثبت و منفی حاصل از این تغییر از مسائل مهم حوزه های مختلف علمی مرتبط با برنامه ریزی و توسعه بوده است.
کار ما در این مقاله چیزی بین دو آلترناتیو است. یعنی از یک طرف رویکردها و مباحث مهم نظری انتقال تکنولوژی‘ مدرنیزاسیون و تغییر از سنت به تجدد را مد نظر داشته و در جای خود آنها را بیان و تفسیر کرده ایم و از طرف دیگر این کار را در خلاء انجام نداده ایم بلکه مصداق عینی‘ شاهد مدعا و معنای عملی آنها را در یک مورد مطالعاتی یعنی جامعه صیادی استان هرمزگان یافته و مشخص کرده ایم. با این کار به نظر ما مباحث از حالت صرف نظری‘ تخیلی و مجرد خود بیرون می آیند و با مصداق تجربی و زنده‘ ملموس و قابل فهم می شوند.

کلیدواژه‌ها