شکل‏گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر بر آن

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دکتری جامعه شناسی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی مفهوم و نظریه‏های شکل‏گیری سرمایه اجتماعی پرداخته شده و با روش فراتحلیل، تعدادی از پژوهش‏های انجام شده در مورد سرمایه اجتماعی در ایران بررسی شد. یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد متغیرهای سن، تحصیلات، تاهل، شاغل بودن و درآمد به جز با عنصر اعتماد با سایر عناصر سرمایه اجتماعی اعم از آگاهی و توجه به امور عمومی، اعتماد، مشارکت‏های رسمی و غیررسمی رابطه مستقیم دارد. و مردان در آگاهی و توجه به امور عمومی و مشارکت رسمی نقش بیشتری نسبت به زنان دارند و مشارکت غیررسمی زنان بیشتر می‏باشد و در میزان اعتماد تفاوتی بین زن و مرد دیده نمی‏شود.

کلیدواژه‌ها