ترویج و توسعه کشاورزی در ایران

دوره 1، شماره 21، مهر 1382

محمد عبداللهی


فوتبال: پارادوکس نوسازی

دوره 19، شماره 19، تیر 1381

تقی آزاد ارمکی


تغییرات نظری و مفهومی در نظریات جمعیت شناسی و توسعه روستایی

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384

محمد میرزایی؛ منصور وثوقی؛ محسن ابراهیم پور


هویت های جمعی و جهانی شدن

دوره 24، شماره 24، دی 1383

غلامعباس توسلی؛ یار محمد قاسمی


نوسانات تحدید موالید در ایران

دوره 2، شماره 22، بهمن 1382

محمد میرزائی


طبقات بورژوا و کارگر در ایران در اوایل قرن بیستم

دوره 3، شماره 0، دی 1356

ز.ز.عبدالله اف؛ ترجمه: حسین ادیبی


مدل های علی

دوره 2، شماره 0، تیر 1370

باقر ساروخانی


پانل،جداول تبدیل و احتمالات تغییر

دوره 3، شماره 0، فروردین 1372

باقر ساروخانی


درآمدی بر نظریه شهروندی گفت و گویی در فلسفه سیاسی هابرماس

دوره 29، شماره 0، بهمن 1385

سیدمحمود نجاتی حسینی؛ عباس منوچهری


بررسی امکان همزیستی دین و مدرنیته

دوره 30، شماره 0، اردیبهشت 1386

علیرضا شجاعی‏زند