نویسنده = تقی آزاد ارمکی
رابطه ارزش‏های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان

دوره 30، شماره 0، اردیبهشت 1386

تقی آزاد ارمکی؛ امیر ملکی


ادبیات داستاانی و سرنوشت جامعه شناسی در ایران

دوره 3، شماره 23، شهریور 1383

تقی آزاد ارمکی؛ شهرام پرستش


هر منوتیک بازسازی یا گفتگو

دوره 1، شماره 21، مهر 1382

تقی آزاد ارمکی؛ هاله لاجوردی


فوتبال: پارادوکس نوسازی

دوره 19، شماره 19، تیر 1381

تقی آزاد ارمکی


سخن مدیر مسئول

دوره 19، شماره 19، تیر 1381

تقی آزاد ارمکی


وضعیت پیوستاری تغییرات فرهنگی در ایران

دوره 18، شماره 18، دی 1380

اصغر عسکری خانقاه؛ تقی آزاد ارمکی


گزارش علمی بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 1376 – 1340

دوره 15، شماره 15، تیر 1379

تقی آزاد ارمکی؛ طاهره خزاعی؛ مهناز زند؛ فرشته خرسندیار


پارادایم و جامعه شناسی

دوره 3، شماره 0، فروردین 1372

تقی آزاد ارمکی