نمایه نویسندگان

ا

ب

 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 18، شماره 18، 1380]

پ

 • پور، محمود شارع بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان دانشجویان [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • پوراحمد، احمد توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار جمعیت بافت قدیم شهر [دوره 18، شماره 18، 1380]

خ

س

ش

 • شماعی، علی توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار جمعیت بافت قدیم شهر [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • شوازی، محمد جلال عباسی همگرایی رفتارهای باروری در ایران میزان‘ روند و الگوی سنی باروری در استانهای کشور در سالهای 1351 و 1375 [دوره 18، شماره 18، 1380]

ص

 • صالحی، صادق بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان دانشجویان [دوره 18، شماره 18، 1380]

ط

 • طالب، مهدی بررسی مشارکت روستاییان در بازسازی مناطق زلزله زده [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • طلب، ژاله شادی زنان ایران مطالبات و انتظارات [دوره 18، شماره 18، 1380]

ع

ف

 • فاضلی، محمد بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان دانشجویان [دوره 18، شماره 18، 1380]

م

 • میرازیی، محمد انتقال مرگ و میر‘ اختلال در سلامتی و برنامه ریزی بهداشتی [دوره 18، شماره 18، 1380]
 • موسایی، میثم بررسی تأثیر درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی در موفقیتهای دانشجویان درسهای مرتبط [دوره 18، شماره 18، 1380]