دوره و شماره: دوره 15، شماره 15 - شماره پیاپی 1163، تیر 1379