دوره و شماره: دوره 3، شماره 0 - شماره پیاپی 1184، فروردین 1372 
به یاد آلفرد سووی

ناتان کی فیتز؛ محمد میرزایی