دوره و شماره: دوره 2، شماره 0 - شماره پیاپی 1157، تیر 1370 
شهر و شهروندان

کولت پتونه؛ محمد علی یوسفی زاده


وحدت اساسی

روبر کرسول؛ اصغر عسکری خانقاه


مردم شناسی در چه وضعیتی است؟

آندره‘ لورا – گوران؛ اصغر عسکری خانقاه


انسان شناسی و مردم شناسی

آندره‘ لوروا – گوران؛ اصغر عسکری خانقاه


تأملی درباره هنر غارها

آندره لوروا – گوران؛ ترجمه: جلال الدین رفیع فر