دوره و شماره: دوره 26، شماره 26 - شماره پیاپی 1117، دی 1384