نمایه نویسندگان

آ

  • آزاده، منصوره اعظم فقدان تناسب در ابعاد پایگاه اجتماعی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن [دوره 16، شماره 16، 1379]

ا

  • ارمکی، تقی آزاد بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی: با تأکید بر مقایسه مراسم‘ آداب و کارکردهای حمایتی [دوره 16، شماره 16، 1379]

ب

  • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 16، شماره 16، 1379]

ت

چ

  • چلبی، مسعود فقدان تناسب در ابعاد پایگاه اجتماعی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن [دوره 16، شماره 16، 1379]

خ

ز

ش

  • شوازی، دکتر محمدجلال عباسی ارزیابی "روش فرزندان خود" برای برآورد باروری در ایران با استفاده از داده های سرشماری 1365 و 1375 [دوره 16، شماره 16، 1379]

ف

  • فکوهی، ناصر تحلیلی ساختی از یک اسطوره سیاسی اسطوره ‹‹وای›› در فرهنگ ایرانی و همتایان غیر ایرانی آن [دوره 16، شماره 16، 1379]

ک

  • کتابی، احمد زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان [دوره 16، شماره 16، 1379]
  • کوهستانی، پویا معرفی کتاب کتبهای جدید علوم اجتماعی به زبان فارسی [دوره 16، شماره 16، 1379]