نویسنده = اصغر عسکری خانقاه
فوتبال و فردیت فرهنگ ها

دوره 19، شماره 19، تیر 1381

اصغر عسکری خانقاه؛ علیرضا حسن زاده


وضعیت پیوستاری تغییرات فرهنگی در ایران

دوره 18، شماره 18، دی 1380

اصغر عسکری خانقاه؛ تقی آزاد ارمکی


مطالعه کوررنگی در شش گروه ایرانی

دوره 15، شماره 15، تیر 1379

اصغر عسکری خانقاه؛ محمد شریف کمالی


انسان شناسی خطوط پوستی در جمعیتهای ایرانی

دوره 7، شماره 7، دی 1373

اصغر عسکری خانقاه؛ محمد شریف کمالی


وحدت اساسی

دوره 2، شماره 0، تیر 1370

روبر کرسول؛ اصغر عسکری خانقاه


مردم شناسی در چه وضعیتی است؟

دوره 2، شماره 0، تیر 1370

آندره‘ لورا – گوران؛ اصغر عسکری خانقاه


انسان شناسی و مردم شناسی

دوره 2، شماره 0، تیر 1370

آندره‘ لوروا – گوران؛ اصغر عسکری خانقاه