دوره و شماره: دوره 7، شماره 7 - شماره پیاپی 1191، دی 1373 
معرفی کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی

جی. بی. چیتامبار؛ مصطفی ازکیا؛ سیدمجید حسینی زاد؛ احمد حجاریان